top of page

GDPR

Huwelijksfotograaf De Backer Michel, gevestigd aan Heiplasstraat 9340 Lede België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens:

http://www.debackermichel.be

Heiplasstraat 83

9340 - Lede

België

+32 477 436194

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.

 

Huwelijksfotograaf De Backer Michel verwerkt uw persoonsgegevens en foto's doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam- Adresgegevens- Telefoonnummer- E-mailadres- IP-adres- Locatiegegevens - Foto's

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@debackermichel.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

 

Huwelijksfotograaf De Backer Michel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Huwelijksfotograaf De Backer Michel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onzebelastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming.

 

Huwelijksfotograaf De Backer Michel neemt zijn verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Huwelijksfotograaf De Backer Michel) tussen zit. Huwelijksfotograaf De Backer Michel gebruikt de volgende computerprogramma's of-systemen:

 

- Google analytics om een kijk te hebben op ons aantal bezoekers en uit welke regio deze afkomstig zijn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

 

Huwelijksfotograaf De Backer Michel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Gemaakte huwelijksfoto's en gegevens worden minimaal 5 jaar bewaard. Dit bied

u als klant de garantie dat u bij verlies van deze gemaakte foto's deze alsnog kan bekomen.

Delen van persoonsgegevens met derden.

 

Huwelijksfotograaf De Backer Michel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

 

Huwelijksfotograaf De Backer Michel gebruikt cookies of vergelijkbare technieken enkel om de vlotheid van onze website ten goede te komen. Deze cookies worden bepaald door het webplatform waarop onze website werd gebouwd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huwelijksfotograaf De Backer Michel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naarinfo@debackermichel.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.Huwelijksfotograaf De Backer Michel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

 

Huwelijksfotograaf De Backer Michel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@debackermichel.be

bottom of page